Home การจัดการความรู้ ประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.ยา   
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการ ร่าง พ.ร.บ.ยา
sep 8_57_title

ประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยา และผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อ ระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน โดยมี ผู้แทนจากภาคประชาชน และเครือข่าย วิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 70 คน

 

002

แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) และ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) จัดประชุมวิชาการ“ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ… : ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค”วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ  โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค ของ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ... ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ฉบับประชาชน โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชน และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 70 คน  ผลจากการประชุมนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่กฎหมายด้านยาที่สร้างระบบยา ที่มีเจตนารมณ์เพื่อสวัสดิภาพและการคุ้มครองประชาชนในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนให้เข้าถึงยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการการขึ้นทะเบียน การผลิต การกระจาย และการจ่ายยา

001

Download เอกสารประกอบการประชุม

วิเคราะห์ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ… ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) : ปัญหาต่อระบบยาและผู้บริโภคโดย ผศ.ภญ.ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ความเห็นแย้งการแบ่งประเภทยาร่าง พรบ. ยา ฉบับที่เสนอโดย อย.และสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชนภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

ร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับประชาชนโดย ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

 

 

 

 
We have 3 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7