Home เกี่ยวกับวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย
บุุคลากร

บุุคลากร

 
ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบ/คำสั่ง

 
ประกาศวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัย และประกาศสภาเภสัชกรรม

 ประกาศวิทยาลัย 2554


 ประกาศเภสัชกรรม 2554-2555

 

 

 

 

 


 
การจัดตั้ง

 

ลำดับเหตุการณ์

การก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)

(College of Pharmaceutical & Health Consumer Protection of Thailand, CPHCP)

1. วันที่ 18 มิถุนายน 2550  มี “คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2550  เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค” (ภก. ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภาเภสัชกรรม) เพื่อ การพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาคุ้มครองผู้บริโภค โดยการดำเนินการฝึกอบรม และรับรองวุฒิบัตรและหนังสืออนุบัตรฯ (คำสั่งแต่งตั้งตามเอกสารหมายเลข 1)

2. วันที่ 25 กันยายน 2550 คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งแรก

3. วันที่ 20 ตุลาคม 2551 คณะอนุกรรมการฯ มีหนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ส่ง (ร่าง) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ให้สภาเภสัชกรรมพิจารณา

4. วันที่ 11 ธันวาคม  2551 ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล) ทำหนังสือลงวันที่ 11 ธันวาคม  2551 เสนอความเห็น เรียกร้องให้นายกสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้ความสำคัญเร่งด่วนในการสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยฯ และออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยฯ โดยอ้าง มติการประชุมสมัชชา “เภสัชกรรมไทย 95 ปี มุ่งสู่ศตวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2551 (เอกสารหมายเลข 2)

5. วันที่ 15 ธันวาคม 2551  คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ประชุม ครั้งที่ 164 (12/2551) วันที่ 15 ธันวาคม 2551  มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตร

6. วันที่ 23 มิถุนายน 2552  ที่ประชุมภาคีวิชาชีพด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4/2552  วันที่ 23 มิถุนายน 2552  มีมติเห็นชอบ   ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทยฯ ตามที่สภาเภสัชกรรมเสนอ

7. วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 นายกสภาเภสัชกรรม (ภก.ภาวิช ทองโรจน์) ได้ลงนามในหนังสือสภาเภสัชกรรมที่ สภ 01/01/431  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552  ถึงสภานายกพิเศษ (นายวิทยา แก้วภราดัย .รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ลงรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

8. วันที่ 13 สิงหาคม 2552 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขส่งหนังสือของสภาเภสัชกรรมไปที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา และกลุ่มกฎหมายฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552

9. วันที่  15  กุมภาพันธ์  2553 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอสภานายกพิเศษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออก ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย

10. วันที่ 3 สิงหาคม 2553  ประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภก.บรรเจิด  เดชาศิลปชัยกุล)  มีหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ถึง นายกสภาเภสัชกรรม (ภญ.ธิดา นิงสานนท์) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อสอบถามความก้าวหน้าในการจัดตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  และขอให้แจ้งให้ชมรมฯ ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน  2553  หากพ้นกำหนด ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ  ชมรมฯ มีความจำเป็นต้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองต่อไป (เอกสารหมายเลข 3)

Read more...
 
ความเป็นมาของวิทยาลัย

 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)

The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand (CPHCP)

 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.2546

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 198 (10/2554) มีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมสาขาที่จะออกหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร  จำนวน 1 สาขาได้แก่ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามประกาศ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป

**รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 แนบท้ายนี้

 

ตามที่วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อ 12 วิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ซึ่งสมัครเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย และได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดคือ ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 197 (9/2554) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 แต่งตั้ง ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ 1 (พ.ศ.2554-2557)

**รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 21/2554 แนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบท้าย

คำสั่งสภาเภสัชกรรม_21-2554_แต่งตั้งผอ.วคบท.pdf

ประกาศสภาฯ_27-2554_สาขาการคุ้มครองฯ.pdf

 

 


We have 20 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com