Home ประกาศวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย

 

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.)

The College of Pharmaceutical and Health Consumer Protection of Thailand (CPHCP)

 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.2546

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 198 (10/2554) มีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมสาขาที่จะออกหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร  จำนวน 1 สาขาได้แก่ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  เพื่อให้สามารถดำเนินการตามประกาศ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป

**รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 27/2554 แนบท้ายนี้

 

ตามที่วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อ 12 วิทยาลัยฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสามัญผู้ซึ่งสมัครเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย และได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดคือ ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 197 (9/2554) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 แต่งตั้ง ภก.วิทยา  กุลสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ 1 (พ.ศ.2554-2557)

และในวาระปัจจุบันนี้ วคบท. ได้ดำเนินการเลือกตั้ง และเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 322 (4/2565) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวรรณา ศรีวิริยานุภาพ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย วาระที่ 5 (พ.ศ.2565-2567)

**รายละเอียดดังประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 45/2565 แนบท้ายนี้

 

เอกสารแนบท้าย

คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย

ประกาศสภาฯ_27-2554_สาขาการคุ้มครองฯ.pdf

 

 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 5 of 5
We have 2 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7