Home   
 
 
 
 
 
cphcp
การรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร นคบส.5 ปี2561 ประกาศรับสมัคร นคบส.5 ปี2561

 
ประกาศ1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร

 
รับสมัครฝึกอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี2561

รับสมัครฝึกอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี2561  รับสมัครฝึกอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี2561

 
ผลงานตีพิมพ์

กนกพร จันทศรี, นุศราพร เกษสมบูรณ์

กนกพร ชนะค้า

เกษร ประสงค์กูล, ชิดชนก เรือนก้อน

คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์, ไตรเทพ ฟองทอง, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ธวัชชัย เสือเมือง, ยุภาพรรณ มันกระโทก

นฤมล ขันตีกุล

นันทิกร จำปาสา

นิสา ชายกุล

นุชน้อย ประภาโส, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์

ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก

พชรณัฐฏ์ ชยณัฐพงศ์

พิทยาภรณ์ ศรีคำภา, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ลลินา สกุลพาเจริญ

เลิศเชาว์ สุทธาพานิช

วันชัย นนทกิจไพศาล

วาณี ธนสีลังกูล

วิภา กลั่นสุวรรณ, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ศุทธินี เหลือวงศ์

สิริลักษณ์ รื่นรวย, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

สุมาลี ท่อชู, รุ่งทิวา หมื่นปา

อุษณีย์ ทองใบ

 
ประกาศผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯ รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯ รอบ2

กำหนดการสอบหนังสืออนุมัติฯ

ระเบียบ วคบท. ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 20
We have 4 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com