Home   
 
 
 
 
 
cphcp
หลักสูตร "การคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน" รุ่นที่ 1 (อบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2563)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย(วคบท.) สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน" รุ่นที่ 1 (อบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2563) แก่เภสัชกรผู้เข้าอบรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 คน

 

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.ดรวรรณา ศรีวิริยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม, รศ.ภก. สถิตย์พงศ์ ธนะวิริยะกุล รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ, ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์ เลขาธิการ วคบท. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าอบรม

 

 

 

 
ประกาศที่ 2/2563

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

 
ประกาศที่ 1/2563

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลสุขภาพ)

 
เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน)

หนังสือเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน)

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)_ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 61/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม


สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)_หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน)


สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)_ตารางการฝึกอบรม


สิ่งที่ส่งมาด้วย (4)_ใบสมัครเข้ารับการอบรม

 
ประกาศที่ 19/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม

กำหนดการสอบ

ระเบียบวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 29
We have 2 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com