Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ผลงานตีพิมพ์

กนกพร จันทศรี, นุศราพร เกษสมบูรณ์

กนกพร ชนะค้า

เกษร ประสงค์กูล, ชิดชนก เรือนก้อน

คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์, ไตรเทพ ฟองทอง, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ธวัชชัย เสือเมือง, ยุภาพรรณ มันกระโทก

นฤมล ขันตีกุล

นันทิกร จำปาสา

นิสา ชายกุล

นุชน้อย ประภาโส, วิมล สุวรรณเกษาวงษ์

ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก

พชรณัฐฏ์ ชยณัฐพงศ์

พิทยาภรณ์ ศรีคำภา, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ลลินา สกุลพาเจริญ

เลิศเชาว์ สุทธาพานิช

วันชัย นนทกิจไพศาล

วาณี ธนสีลังกูล

วิภา กลั่นสุวรรณ, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

ศุทธินี เหลือวงศ์

สิริลักษณ์ รื่นรวย, สุรศักดิ์ เสาแก้ว

สุมาลี ท่อชู, รุ่งทิวา หมื่นปา

อุษณีย์ ทองใบ

 
ประกาศผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯ รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯ รอบ2

กำหนดการสอบหนังสืออนุมัติฯ

ระเบียบ วคบท. ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

 
ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ รอบ2

การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีคสามรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รอบ2

ใบสมัครสอบหนังสืออนุมติฯ

 
ระเบียบ วคบท.ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบฯ

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 10 of 19
We have 6 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com