Home   
 
 
 
 
 
cphcp
ประกาศที่ 4/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1. ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ 4/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. ใบสมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

 
ประกาศที่ 3/2563 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563

ประกาศวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สภาเภสัชกรรม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 

 
หลักสูตร "การคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน" รุ่นที่ 1 (อบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2563)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย(วคบท.) สภาเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร "การคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลผู้ป่วยในชุมชน" รุ่นที่ 1 (อบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2563) แก่เภสัชกรผู้เข้าอบรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 คน

 

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.ดรวรรณา ศรีวิริยานุภาพ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม, รศ.ภก. สถิตย์พงศ์ ธนะวิริยะกุล รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ, ภญ.บุญญวรรณ เต็งตระกูล ผู้อำนวยการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์ เลขาธิการ วคบท. ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าอบรม

 

 

 

 
ประกาศที่ 2/2563

รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ตามหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

 
ประกาศที่ 1/2563

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลสุขภาพ)

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 7 of 27
We have 7 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com