Home กิจกรรมที่ผ่านมา สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558   
 
 
 
 
 
สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558

สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเอกสารประกอบการสัมมนา หนังสือและโปสเตอร์

สรุปประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ สภาเภสัชกรรม แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเภสัชกรในการทำงานดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน และพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการทำงานดูแลผู้ป่วยในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเรียนรู้ผ่านเวทีการถอดบทเรียนด้านงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยมีผู้ร่วมประชุมคือเภสัชกรที่มีความสนใจ และมีประสบการณ์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน จำนวน 200 คน
รูปแบบการประชุมประกอบด้วย การอภิปรายและแลกเปลี่ยน การนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบ oral presentation จำนวน 16 เรื่อง, การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 50 เรื่อง และการนำเสนอด้วยเอกสารวิชาการ จำนวน 127 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ 1) การจัดการเรื่องยาในชุมชน เช่น การส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหายาซ้ำซ้อน (Poly pharmacy) ความปลอดภัยด้านยาในชุมชน: งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา 2) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน 3) งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 4) การพัฒนาระบบเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. และ 5) นวตกรรมการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ช่วงเช้าเป็นการอภิปรายเรื่อง “ทิศทางงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” วิทยากรประกอบด้วย ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม, รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ที่ปรึกษา สปสช.และนพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
จากนั้นเป็นการนำเสนอเรื่อง “บทบาทของเภสัชกรที่ทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” วิทยากรประกอบด้วย ภญ.เนาวรัตน์ ทิพย์อุทัย โรงพยาบาลบางบ่อ สมุทรปราการ, ภญ.พชรณัฐฎ์ ชยณัฐพงศ์ โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช และ ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด ดำเนินรายการโดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) ในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบ oral presentation แบ่งเป็นห้องย่อยที่ 1: ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และ ห้องย่อยที่ 2: การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
ในช่วงเย็นมีพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ วคบท. และ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำการจัดการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (นจพบ.) คคส.
ส่วนวันที่ 24 มีนาคม 2558 ช่วงเช้า เป็นการอภิปราย เรื่อง “บทบาทของร้านยากับบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ” วิทยากรประกอบด้วย นพ.ชูชัย ศรชำนิ ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ, ภก.วินิต อัศวกิจวีรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.), ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน และภญ.จีรยา ธูปมงคล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินรายการโดย ภญ.พรพรรณ สุนทรธรรม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) 
ถัดมาเป็นการ เสวนา เรื่อง เคล็ดไม่ลับที่จำเป็นสำหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน วิทยกรประกอบด้วย ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม รพ.ลำปาง และภก.ฉัตรพิศุทธิ์ วิเศษสอน รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินรายการโดย ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ หัวหน้างาน สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ และช่วงบ่ายปิดการประชุมด้วยการประชุมเครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน

Download เอกสารการประชุม “บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” วันที่ 23 –24 มีนาคม 2558

Download โปสเตอร์นำเสนอทางวิชาการทั้งหมดในงาน

 การอภิปราย session ที่ 1

การอภิปราย session ที่ 2

 การอภิปราย session ที่ 3

ห้องที่ 1

ห้องที่ 2

 
We have 10 guests online
 
 
สำนักงานวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Email : cphcp.th@gmail.com โทรศัพท์ : 02 591 9992 ต่อ 7