Home เกี่ยวกับวิทยาลัย ประกาศที่ 10/2562   
 
 
 
 
 
ประกาศที่ 10/2562

1.ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2562

2.ใบลงทะเบียนเข้าศึกษา 

 
We have 1 guest online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com