Home เกี่ยวกับวิทยาลัย ประกาศที่ 8/2562   
 
 
 
 
 
ประกาศที่ 8/2562

1.การรับสมัครเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

2.ใบสมัครสอบเพื่อขอรับหนังสืออนุมัติ

 
We have 1 guest online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com