Home การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติมครั้งที่2)   
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติมครั้งที่2)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

 
We have 8 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com