Home การรับสมัคร การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ   
 
 
 
 
 
การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ

การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฝึกอบรมเพื่อสอบรับหนังสืออนุมัติ

 
We have 6 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com