Home การรับสมัคร ประกาศ ที่ 7/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์   
 
 
 
 
 
ประกาศ ที่ 7/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านยาและสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

 
We have 6 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com