Home หลักสูตร   
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตร
ประกาศ วคบท. การสอบเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อยอดประกาศนียบัตร Fellow of Federation of Asian Pharmaceutical Association, College of Pharmacy (FACP)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง การสอบเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อยอดประกาศนียบัตร Fellow of Federation of Asian Pharmaceutical Association, College of Pharmacy (FACP)

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 3

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การจัดการเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ) รุ่นที่ 3

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ

 
ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ วคบท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 1

 
«StartPrev123456789NextEnd»

Page 1 of 9
We have 7 guests online
 
 
อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email : cphcp.th@gmail.com